Motorcykel (A)

Personbil (B)

Lastbil (C)

Påhængskøretøj (C/E)

Kategori
 1. Indledning
 2. Præstationskrav - teori, praksis og undervisning
 3. Bilens indretning, udstyr, betjening og dokumenter
 4. Manøvrer på den lukkede øvelsesplads
 5. Bilers og andre køretøjers evne til at manøvrere
 6. Trafikantadfærd
 7. Vejforhold
 8. Grundregler for bilkørsel
 9. Manøvrer på vej
 10. Særlige risikoforhold i trafikken
 11. Manøvrer på køreteknisk anlæg
top

Færdselstavler

Forbudstavler


 

Forbudstavler opsættes normalt umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra forbuddet gælder. Tavler, der opsættes i nogen afstand fra stedet, forsynes med undertavle med afstandsangivelse. Hvor andet ikke er bestemt, gælder et forbud frem til næste vejkryds, hvis det ikke forinden er ophævet ved en ophørstavle eller angivet ved undertavle.


Højresving forbudt

C 11,1 Højresving forbudt

Højresving forbudt. Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med undertavle.


Venstresving forbudt

C 11,2 Venstresving forbudt

Forbud mod venstresving forbyder også vending. Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med undertavle.


Vending forbudt

C 12 Vending forbudt

Vending forbudt. Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med undertavle.


Indkørsel forbudt

C 19 Indkørsel forbudt

Tavlen forbyder indkørsel med ethvert køretøj. Det kan angives med undertavle, at det også er forbudt at trække cykel og knallert på kørebanen.


Kørsel i begge retninger forbudt

C 21 Kørsel i begge retninger forbudt

Det kan angives med undertavle, at det også er forbudt at trække cykel og knallert.


Motorkøretøj, stor knallert, traktor og motorredskab forbudt

C 22,1 Motorkøretøj, stor knallert, traktor og motorredskab forbudt

Det kan angives med undertavle, at kørsel med lille knallert også er forbudt. Tavlerne forbyder færdsel af den angivne art. Forbud mod flere færdselsarter kan angives ved at kombinere de pågældende symboler på samme tavle.


Motorcykel og stor knallert forbudt

C 22,2 Motorcykel og stor knallert forbudt

Det kan angives på undertavle, at kørsel med lille knallert også er forbudt. Tavlerne forbyder færdsel af den angivne art. Forbud mod flere færdselsarter kan angives ved at kombinere de pågældende symboler på samme tavle.


Lastbil forbudt

C 23,1 Lastbil forbudt

Forbuddet kan med vægtangivelse på undertavle begrænses til kun at gælde for lastbil, herunder lastbilvogntog, hvis samlede tilladte totalvægt er større end den angivne. Tavlerne forbyder færdsel af den angivne art. Forbud mod flere færdselsarter kan angives ved at kombinere de pågældende symboler på samme tavle.


Bus forbudt

C 23,2 Bus forbudt

Forbuddet kan med vægtangivelse på undertavle begrænses til kun at gælde for bus, herunder busvogntog, hvis samlede tilladte totalvægt er større end den angivne. Tavlerne forbyder færdsel af den angivne art. Forbud mod flere færdselsarter kan angives ved at kombinere de pågældende symboler på samme tavle.


Kørsel med farligt gods forbudt

C 23,3 Kørsel med farligt gods forbudt

Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, der medbringer farligt gods som defineret i bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. Det kan på undertavle præciseres, hvilken tidsperiode forbuddet gælder, og hvilke kategorier af farligt gods, der er omfattet af forbuddet. Tavlerne forbyder færdsel af den angivne art. Forbud mod flere færdselsarter kan angives ved at kombinere de pågældende symboler på samme tavle.


Traktor og motorredskab forbudt

C 24,1 Traktor og motorredskab forbudt

Forbuddet kan med vægtangivelse på undertavle begrænses til kun at gælde for traktorer og motorredskaber, herunder vogntog med disse køretøjer, hvis samlede tilladte totalvægt er større end den angivne. Tavlerne forbyder færdsel af den angivne art. Forbud mod flere færdselsarter kan angives ved at kombinere de pågældende symboler på samme tavle.


Hestevogn og lignende forbudt

C 24,2 Hestevogn og lignende forbudt

Hestevogn og lignende forbudt. Tavlerne forbyder færdsel af den angivne art. Forbud mod flere færdselsarter kan angives ved at kombinere de pågældende symboler på samme tavle.


Cykel og lille knallert forbudt

C 25,1 Cykel og lille knallert forbudt

Det kan angives med undertavle, at det også er forbudt at trække cykel og lille knallert. Tavlerne forbyder færdsel af den angivne art. Forbud mod flere færdselsarter kan angives ved at kombinere de pågældende symboler på samme tavle.


Lille knallert forbudt

C 25,2 Lille knallert forbudt

Det kan angives med undertavle, at det også er forbudt at trække lille knallert. Tavlerne forbyder færdsel af den angivne art. Forbud mod flere færdselsarter kan angives ved at kombinere de pågældende symboler på samme tavle.


Ridning og føring af hest forbudt

C 26,1 Ridning og føring af hest forbudt

Ridning og føring af hest forbudt. Tavlerne forbyder færdsel af den angivne art. Forbud mod flere færdselsarter kan angives ved at kombinere de pågældende symboler på samme tavle.


Fodgængere forbudt

C 26,2 Fodgængere forbudt

Fodgængere forbudt. Tavlerne forbyder færdsel af den angivne art. Forbud mod flere færdselsarter kan angives ved at kombinere de pågældende symboler på samme tavle.


Totalvægt

C 31 Totalvægt

Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, hvis faktiske totalvægt er større end den angivne. Ved vogntog gælder vægtbegrænsningen hvert enkelt køretøj i vogntoget.


Totalvægt af vogntog

C 32 Totalvægt af vogntog

Tavlen forbyder kørsel med alle typer af vogntog, hvis samlede faktiske totalvægt er større end den angivne.


Akseltryk

C 35 Akseltryk

Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, hvis faktiske akseltryk er større end det angivne.


Bogietryk

C 36 Bogietryk

Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, hvis faktiske tryk på en akselgruppe (bogietryk) eller på en enkelt aksel er større end den angivne.


Køretøjsbredde

C 41 Køretøjsbredde

Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, hvis bredde inklusive læs er større end den angivne.


Køretøjshøjde

C 42 Køretøjshøjde

Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, hvis højde inklusive læs er større end den angivne.


Køretøjslængde

C 43 Køretøjslængde

Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, herunder vogntog, hvis længde inklusive læs er større end den angivne.


Overhaling forbudt

C 51 Overhaling forbudt

Forbuddet gælder ikke ved overhaling af tohjulet cykel og tohjulet lille knallert. Forbuddet gælder ikke overhaling af køretøjer, der svinger bort fra vejen. Forbuddet gælder uanset bestemmelsen i § 16, stk. 2, indtil det ophæves ved ophørstavle eller ved afstandsangivelse på undertavle. Det kan på undertavle præciseres, hvilken tidsperiode forbuddet gælder.


Overhaling med lastbil forbudt

C 52 Overhaling med lastbil forbudt

Tavlen forbyder overhaling med lastbil og lastbilvogntog. Forbuddet gælder ikke ved overhaling af tohjulet cykel og tohjulet lille knallert. Forbuddet gælder ikke overhaling af køretøjer, der svinger bort fra vejen. Forbuddet gælder uanset bestemmelsen i § 16, stk. 2, indtil det ophæves ved ophørstavle eller ved afstandsangivelse på undertavle. Det kan på undertavle præciseres, hvilken tidsperiode forbuddet gælder.


Ophør af overhaling forbudt

C 53 Ophør af overhaling forbudt

C 53 Ophør af overhaling forbudt.


Ophør af overhaling med lastbil forbudt

C 54 Ophør af overhaling med lastbil forbudt

Ophør af overhaling med lastbil forbudt.


Lokal hastighedsbegrænsning

C 55 Lokal hastighedsbegrænsning

C 55 Lokal hastighedsbegrænsning. C 55 angiver den højest tilladte hastighed på strækningen fra tavlen. Tavlen kan være en variabel, elektronisk tavle. C 55 skal gentages efter alle betydende sideveje højst 50 m efter vejindmundingen og ved accelerationsbaner højst 100 m efter disses afslutning. Hvis sidevejen har en lavere hastighedsbegrænsning end den vej, der svinges ind på, kan ovenstående maksimale længde på 50 m øges indtil 150 m afhængig af de lokale forhold.

Tavlen gælder, indtil den ophæves af ophørstavle, ved afstandsangivelse på undertavle eller ved angivelse af anden hastighedsbegrænsning. Samt når vejen slutter eller man kører bort fra vejen. Det vil sige, at tavlen ophæves altså ikke, fordi man passerer en sidevej - heller ikke en såkaldt betydelig sidevej.


Ophør af lokal hastighedsbegrænsning

C 56 Ophør af lokal hastighedsbegrænsning

C 56 Ophør af lokal hastighedsbegrænsning. Tavlen kan være forsynet med undertavle med bysymbolet fra tavle E 55 for at understrege, at tavlen er opsat inden for tættere bebygget område. Tavlen kan være forsynet med undertavle UC 57 for at oplyse om den gældende generelle hastighedsgrænse uden for tættere bebygget område.


Ophør af forbud

C 59 Ophør af forbud

Tavlen ophæver alle forbudstavler på den forudgående vejstrækning bortset fra standsnings- og parkeringsforbud.


Standsning forbudt

C 61 Standsning forbudt

Tavlen forbyder standsning på kørebanen, som ikke sker af hensyn til den øvrige færdsel. Forbuddets nærmere indhold kan angives på undertavle. Det kan fx angives, at forbuddet kun gælder på visse ugedage eller inden for visse klokkeslæt, og at der uden for disse kan være parkeringsforbud eller tidsbegrænset parkering.

Hvor bestemmelserne i færdselslovens § 28, stk. 1, eller § 29 er mere restriktive end bestemmelser angivet ved disse tavler, gælder loven forud for tavlerne.

Bestemmelserne angivet ved de nævnte tavler gælder kun i den vejside, hvor tavlerne er opsat. Der sker ikke herved nogen ændring i reglen i færdselslovens § 28, stk. 2.

Bestemmelserne gælder i kørselsretningen i den vejside, hvor tavlen er opsat frem til næste vejkryds, medmindre der før krydset er opsat anden tavle for standsning eller parkering, eller andet er angivet med pil på undertavle.


Parkering forbudt

C 62 Parkering forbudt

Tavlen forbyder parkering på kørebanen. Forbuddets nærmere indhold kan angives på undertavle. Det kan fx angives, at forbuddet kun gælder på visse ugedage eller inden for visse klokkeslæt, og at der uden for disse kan være tidsbegrænset parkering.

Hvor bestemmelserne i færdselslovens § 28, stk. 1, eller § 29 er mere restriktive end bestemmelser angivet ved disse tavler, gælder loven forud for tavlerne.

Bestemmelserne angivet ved de nævnte tavler gælder kun i den vejside, hvor tavlerne er opsat. Der sker ikke herved nogen ændring i reglen i færdselslovens § 28, stk. 2.

Bestemmelserne gælder i kørselsretningen i den vejside, hvor tavlen er opsat frem til næste vejkryds, medmindre der før krydset er opsat anden tavle for standsning eller parkering, eller andet er angivet med pil på undertavle.