Motorcykel (A)

Personbil (B)

Lastbil (C)

Påhængskøretøj (C/E)

Kategori
 1. Indledning
 2. Præstationskrav - teori, praksis og undervisning
 3. Bilens indretning, udstyr, betjening og dokumenter
 4. Manøvrer på den lukkede øvelsesplads
 5. Bilers og andre køretøjers evne til at manøvrere
 6. Trafikantadfærd
 7. Vejforhold
 8. Grundregler for bilkørsel
 9. Manøvrer på vej
 10. Særlige risikoforhold i trafikken
 11. Manøvrer på køreteknisk anlæg
top

Færdselsloven

Jernbaneoverkørsler


 

Færdsel over jernbaneoverkørsel 

Trafikanter, der skal passere jernbaneoverkørsel, skal udvise særlig forsigtighed. Færdsel over jernbaneoverkørsel må ikke finde sted, når det kan ses eller høres, at tog nærmer sig. Kørende skal afpasse hastigheden således, at standsning om nødvendigt kan ske før sporene. Når sporene passeres, skal dette ske uden unødigt ophold.

Stk. 2. Trafikanter må ikke passere jernbaneoverkørsel, når:

 1. pligt til standsning er tilkendegivet ved signalanlæg,
 2. bomme er lukkede, eller medens bomme lukkes eller åbnes, eller
 3. jernbanens personale tilkendegiver, at tog nærmer sig.

Stk. 3. Standsning skal ske i betryggende afstand fra sporene og før signal eller bom.

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også for passage af andre overkørsler samt for kørsel på eller over spor, der ligger i vej, havneplads eller lignende uden at være afgrænset derfra, men dog ikke for letbanespor.

Stk. 5. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte bestemmelser om, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal iagttages ved passage af jernbaneoverkørsler med:

 1. transporter, der er særligt langsomme eller tunge,
 2. transporter, der overskrider de almindelige bestemmelser for bredde, længde eller højde, der er fastsat i medfør af § 84, eller
 3. dyr, der trækkes eller drives.

Uden bomme

Risikoen for uheld er særlig høj ved jernbaneoverkørsler uden bomme.

Med bomme

Jernbaneoverkørsler med bomme er mere sikre end overkørsler med lys- og lydsignal alene, men man skal under alle omstændigheder være opmærksom på, at de tekniske foranstaltninger kan svigte.


Jernbaneoverkørsel uden bomme

Jernbaneoverkørsel uden bomme

»Jernbaneoverkørsel uden bomme«, eventuelt med undertavle »Se efter tog« eller »Forvarsling for stop«, advarer om jernbaneoverkørsel forude.


Jernbaneoverkørsel med bomme

Jernbaneoverkørsel med bomme

»Jernbaneoverkørsel med bomme« advarer om jernbaneoverkørsel forude.


Stop

»Stop« angiver, at kørende skal stoppe før passage af jernbanespor.