top
Brugere online: 257
Print side E-mail side 

Den lille teoribog

Generelle hastigheder

 • 50 km/t Indenfor tættere bebygget område
 • 80 km/t Udenfor tættere bebygget område
 • 80 km/t Motortrafikvej
 • 130 km/t Motorvej

Bilens maksimum mål

Alle mål er med eller uden læs

 • Bredden: højst 2,55 meter
 • Højden: 4 meter (målt fra vejbanen)
 • Længde: 12 meter

Spiritus:

Højst tilladte promillegrænse 0,5 promille

 • 0,5 – 1,2 promille = betinget frakendelse
 • Over 1,2 promille = ubetinget frakendelse
 • 0,8 – 2,0 promille = stor bøde Over 2,0
 • promille = fængsel

Man kan dog også straffes ved kørsel med en promille under 0,5!

Regler for slæbning

Det er tilladt at bruge bilen til at slæbe en anden bil. Afstand mellem køretøjerne må højst være 4 meter. Er afstanden over 2 meter skal tovet tydeligt afmærkes. Hastigheden må højst være 30 km/t. Særlige regler gælder på motorvej.          

Advarselstrekant

Ved havari eller motorstop hvor bilen holder til fare og ulempe for færdslen, skal man straks opsætte en advarselstrekant i vejkanten. På almindelige veje mindst 50 meter før bilen og på motorveje mindst 100 meter før bilen.          

Politiets tegn

Risikoforhold ved vejene

 • Vejens omgivelser: Bebyggelsen langs vejen, dens art og tæthed eller bevoksning f.eks. skov, åbne marker moseområder, strand osv. 
 • Vejens udstyr eller standard: f.eks. kørebanens bredde og belægning, afstribning, belysning, cykelsti, fortov og signaler. 
 • Vejens forløb: Over bakker, jernbaneoverkørsler, gennem sving, vejkryds, rundkørsler, vejindsnævringer osv. 
 • Vejens brug: Trafikkens tæthed og særlige art, der ofte hænger sammen med bestemte mål på vejen, skoler, togstation, indkøbscenter, sportsplads eller lignende. 
 • Vejens type: eller klassificering som motorvej, motortrafikvej, over- eller underordnet vej eller trafiksaneret vej, som det fremgår af afmærkning med færdselstavler eller kørebanestriber.          

Vigepligter

Ubetinget vigepligt

Hold tilbage for al færdsel fra både højre og venstre:

 • Udkørsel fra parkeringsplads. 
 • Udkørsel fra ejendom eller grundstykke. 
 • Udkørsel fra tankstation eller lignende. 
 • Udkørsel fra en klart underordnet vej, f.eks. markvej, sti eller lignende. 
 • Udkørsel fra en vej der skærer over fortov, cykelsti eller rabat, hvor rabatten er tydeligt hævet over kørebanens niveau.         

Højre vigepligt

 • Hold tilbage for trafik fra højre og se om trafikanter der kommer fra venstre, kan og vil holde tilbage.
 • Man har højrevigepligt, hvis der ikke ved skiltning eller anden afmærkning er bestemt andet.         

Standsning og parkering

Hvad er en standsning

Enhver hensætning af bilen med eller uden fører i højst 3 minutter. Det regnes ikke for standsning i færdselslovens forstand, hvis man er nødt til at holde stille i tæt trafik eller som led i en manøvre i øvrigt.      

Hvad er en parkering

Enhver hensætning af bilen med eller uden fører i mindst 3 minutter. Det regnes dog ikke for parkering i færdselslovens forstand, hvis man holder stille i mere end 3 minutter for at sætte passagerer af eller tage passagerer med i bilen eller for at læsse gods af eller på.

   

Forbud mod standsning og parkering

 • På gangsti, cykelsti, midterrabat, helleanlæg, spærreflade eller lignende og i almindelighed fortov.
 • I venstre side af vejen – bortset fra mindre befærdede veje og veje med ensrettet færdsel. 
 • Nærmere end 5 meter fra en spærrelinies begyndelse ved vejkryds.
 • I vejkryds eller nærmere end 10 meter fra den nærmeste kant på den tværgående kørebane eller cykelsti. 
 • Ved siden af en spærrelinie, hvis afstanden mellem bilen og spærrelinien er mindre end 3 meter, og der ikke er punkteret linie til højre for spærrelinien. 
 • På fodgængerfelt eller nærmere end 5 meter før felt. 
 • På en jernbaneoverkørsel eller anden overkørsel. 
 • I viadukt eller tunnel. 
 • I krybespor. På eller i nærheden af en bakketop. 
 • Ved eller i vejsving med nedsat oversigt. 
 • Ved udkørsel fra cykelsti eller nærmere end 5 meter før udkørslen. 
 • På en måde, så bilen dækker færdselstavler eller signaler. 
 • Ved gul ubrudt kantstensafmærkning. 
 • Ved busholdeplads 12 meter før og 12 meter efter skiltet, eller ved gul kantlinie. 
 • På taxiholdeplads.

Forbud mod parkering

 • Foran ind- og udkørsler til ejendomme eller således, at til- og frakørsel bliver vanskelig. 
 • Ved siden af et andet køretøj, der holder i vejkanten, - bortset fra to-hjulet cykel og knallert eller motorcykel uden sidevogn. 
 • Nærmere end 30 meter fra en jernbaneoverkørsel. 
 • Så tæt på et andet køretøj, at man ikke kan komme hen til det, eller det ikke kan køres væk fra stedet. 
 • Ved færdselstavlen parkering forbudt. 
 • På en hovedvej udenfor tættere bebygget område. 
 • Ved punkteret gul kantstensafmærkning.

Vognbaneskift og sammenfletning 

Sammenfletning

Ved sammenfletning skal du være særlig opmærksom på:

 • Bagfrakommende
 • Kørebanestriber
 • Vejens forløb

Vognbaneskift

Ved vognbaneskift skal du være særlig opmærksom på:

 • Bagfrakommende
 • Kørebanestriber
 • Vejens forløb

Overhalingsforbud

Man skal normalt overhale andre kørende til venstre. Kørende, der forbereder et venstresving eller er ved at svinge til venstre, skal overhales til højre, altså indenom.

Det er forbudt at overhale i vejkryds, medmindre:

 • Der er flere baner i samme færdselsretning. 
 • Man overhaler til højre forbi et køretøj, der svinger til venstre. 
 • Krydset er reguleret af lyssignal eller politi. 
 • Den krydsende færdsel har ubetinget vigepligt. 
 • Vær opmærksom på, at det ikke altid er nok, at kun en enkelt af disse betingelser er til stede.

Det er forbudt at overhale foran eller på en jernbaneoverkørsel.

Man må kun overhale på en bakke eller i et vejsving, hvor oversigten er nedsat, hvis der er mindst to vognbaner, hvor modkørende ikke må komme.
Det almindelige forbud mod overhaling i kryds, på bakke og i sving gælder ikke overhaling af to-hjulede cykler og to-hjulede ikke registreringspligtige knallerter.
På en vej med 3 vognbaner må man ikke bruge banen yderst til venstre, medmindre færdslen er ensrettet i alle vognbaner.
 

Kørsel i mørke

Vær særlig opmærksom på:

 • Blænd ned fra fjernlys til nærlys: - 200-300 meter før modkørende bil eller motorcykel. - 100-150 meter før modkørende cyklist eller fodgænger.
 • Husk før nedblænding at nedsætte hastigheden så den tilpasses den nye synslængde. Ved møde med modkørende på smal vej er højst forsvarlig hastighed 40 km/t